U bent hier als         |      
 
 Nieuws

In maart en juni jl. zijn er bijeenkomsten in het gemeentehuis geweest voor het maken van de omgevingsvisies voor het buitengebied en de bebouwde kommen van Achterveld en Leusden. Iedereen kon meedoen en vraagstukken en mogelijke oplossingen voor vele thema’s zijn besproken.  Na de zomer zou de internetfase van start gaan om zoveel mogelijk mensen bij de visievorming te betrekken. De bedoeling was om de visies dit jaar te voltooien. Niet voorzien in de planning was dat de raad deze zomer besloot een brede maatschappelijke discussie met de inwoners in Leusden en Achterveld te willen voeren over de toekomst van Leusden. Het afronden van de omgevingsvisies schuift hierdoor op in de tijd. De centrale vraag bij de brede maatschappelijke discussie (BMD) is of het aantal inwoners van Leusden na 2025 verder moet kunnen groeien om zo het voorzieningenniveau te kunnen handhaven. Dit om een vitale en krachtige gemeente te blijven. De gemeente gaat hierover in gesprek met inwoners, organisaties en betrokken partijen. De brede maatschappelijke discussie kan van grote invloed zijn op de inhoud van de omgevingsvisies die gaan over de ruimtelijke ontwikkeling tot 2030. Praten over groei vraagt niet alleen inzicht in het waarom en waarvoor, maar ook over de mate waarin en waar mogelijke zoekgebieden liggen voor extra groei (binnen en/of buiten stedelijk). Daarmee raakt de discussie direct aan de thema’s van de visieontwikkeling en kleurt het deze thema’s in. Je kunt de ruimte die er is tenslotte maar één keer benutten.
Op dit moment wordt nagedacht over de aanpak van de brede maatschappelijke discussie die dit jaar van start gaat. Een internetconsultatie zal hier in ieder geval deel van uitmaken. De gemeente streeft ernaar vóór de zomer van 2017 het hele traject af te ronden zodat de raad een besluit kan nemen over de omgevingsvisies en de BMD. Zodra meer bekend is over de verdere ontwikkeling van de visies in samenhang met de brede maatschappelijke discussie, melden wij dit hier.

>> Lees verder

Resultaat gebiedsconferentie van 26 juni

Het was even improviseren met het aantal workshops tijdens de gebiedsconferentie op 28 juni – de opkomst viel lager uit dan het aantal aanmeldingen vooraf – maar de inhoudelijke discussie was boeiend. Hieronder geven we de meest in het oog springende conclusies weer. De gebiedsconferentie was de opmaat voor de internetconsultatie, die in september start. De conclusies komt u dan in de vorm van een poll op deze internetsite weer tegen. Klik hier voor de conclusies uit de gebiedsconferentie.


>> Lees verderDe gebiedsconferentie van aanstaande dinsdag staat momenteel volop in het lokale nieuws. Er hebben zich al 50 deelnemers aangemeld en de aanmeldingen lopen nog door. Tijdens de gebiedsconferentie kunnen deelnemers in drie rondes kiezen uit in totaal 16 workshops. In een kort en krachtig programma werken we toe naar goede ideeën voor de vraagstukken die we eerder ophaalden uit de samenleving. De ideeën worden na de zomer besproken op internet en komen daarna terecht in de omgevingsvisie van de gemeente. 

Klik hier voor een vergroting van het artikel.


>> Lees verder


Op 28 juni organiseren we de gebiedsconferentie over de toekomst van Leusden. We hebben 16 thema’s gekozen gebaseerd op alle vraagstukken die u de afgelopen maanden heeft ingediend. Voor elk thema hebben we een leuke werkvorm bedacht om zoveel mogelijk goede oplossingen op te kunnen halen. Aanmelden kan tot dinsdag 21 juni via omgevingsvisie@leusden.nl o.v.v. van naam en/of de naam van de organisatie. 

Klik hier voor meer informatie over de thema’s van de gebiedsconferentie en deelname.

Klik hier voor het persbericht, dat vanaf 12 juni in meerdere kranten wordt gepubliceerd.

>> Lees verder

Op weg naar de gebiedsconferentie

Op 13 en 19 mei hebben we op het gemeentehuis een tweetal ambtelijke inspiratiesessies gehouden om ideeën te bedenken bij de in het voorjaar opgehaalde vraagstukken. De ideeën zijn bedoeld als inspiratiebron voor de gebiedsconferentie, die op 28 juni as wordt gehouden in Leusden en voor de internetdiscussie die we in de zomer hopen op te starten. Tijdens de gebiedsconferentie hopen we met bewoners, ondernemers en maatschappelijke groepen een hele set aan ideeën te verzamelen om zo te komen tot een inspirerende en effectieve omgevingsvisie.


>> Lees verder

Lijst van vraagstukken

De totale lijst van vraagstukken staat nu online!

De lijst van vraagstukken is ontstaan door verschillende bijeenkomsten. Om achter de vragen te komen zijn er als eerste interviews gehouden in januari. Er zijn bewoners, ondernemers en belanghebbenden uitgenodigd om te vragen wat er speelt in de samenleving. Daarna zijn er ambtelijke werksessies gehouden (één voor het landelijk en één voor het stedelijk gebied). Als laatst zijn er in maart werkplaatsbijeenkomsten geweest om de vraagstukken verder te verdiepen en aan te vulllen. In totaal hebben we bijna 600 vraagstukken opgehaald. Deze staan in dit document en geeft daarmee een overzicht van alle vraagstukken tot nu toe.

De volgende stap is de gebiedsconferentie in juni. Hiervoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging, houd daarnaast ook de website in de gaten.

Klik hier voor de totale lijst van de vraagstukken.

>> Lees verder

Grote opkomst bij werkateliers landelijk gebied

Op 22 maart jl. volgde een werkatelier over de visie landelijk gebied, waarin we met ruim 50 deelnemers op zoek zijn gegaan naar de belangrijkste vragen voor de toekomst van het platteland van Leusden. De thema’s tijdens deze bijeenkomst waren gebaseerd op de eerder gehouden interviews.

Uit de werkplaats Mooi Leusden bleek hoe mooi veel inwoners het buitengebied vinden. Opgave is het verder verbinden en deels toegankelijk maken van natuurgebieden. Bovendien zijn allerlei versterkingen van de kwaliteit van natuur en de herkenbaarheid van cultuurhistorie aan bod gekomen. Ten aanzien van de landbouw zijn er enerzijds vragen over het doorontwikkelingen van een high tech landbouw voor de wereldmarkt naar boven gekomen, maar ging het ook over maatschappelijk draagvlak en relaties met de stad. Bij recreatie is de hoofdvraag of ‘we’ dit voor de Leusdenaar ontwikkelen of dat Leusden een (boven) regionale functie heeft. In de werkplaats over burgerkracht ging het gesprek al snel over de grote potentie ervan. Vragen bij het versterken van burgerkracht zijn, hoe je voor verbindingen in de samenleving zorgt, plannen flexibel kunt maken en hoe je ‘eigenaarschap’ ontwikkelt. Alle vragen werken we de komende tijd uit naar een geheel van potentiële oplossingen, welke we breed zullen bespreken met iedereen die geïnteresseerd is tijdens de gebiedsconferentie in juni.>> Lees verder

Veel enthousiasme tijdens werkateliers stedelijk gebied

Op 9 maart jl. organiseerden we een werkatelier over de visie stedelijk gebied, waarin we met ruim 30 deelnemers op zoek zijn gegaan naar de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van Leusden. De thema’s tijdens deze bijeenkomst waren gebaseerd op de eerder gehouden interviews. In de werkplaats over wonen kwamen allerlei vraagstukken over het wonen door ouderen naar voren, maar ook het aantrekken van nieuwe inwoners en het versterken van de sociale cohesie op buurtniveau. Om de leefkwaliteit van Leusden te vergroten zijn nieuwe relaties gelegd met het landelijk gebied. Het dorpshart is eveneens onderwerp van discussie geweest. Blijft dit een winkelgebied of werken we toe naar een multifunctioneel dorpshart met een mix aan functies? Alle vraagstukken werken we de komende tijd uit naar een geheel van potentiele oplossingen, welke we breed zullen bespreken tijdens de gebiedsconferentie in juni.


>> Lees verder

Omgevingsvisies in de media

De afgelopen tijd zijn er meerdere berichten in de locale media verschenen over de omgevingsvisies.

>> Lees verder

Interviews december en januari 2016

In de maanden december en januari heeft LOS Stadomland met ruim 30 mensen een interview gehouden. De interviews geven een beeld van de vraagstukken die leven in de samenleving.

In totaal vonden 32 interviews plaats, vaak met 1 persoon en soms met meerdere. De interviews zijn met de volgende ongeveer even grote groepen gehouden: burgers (uit stedelijk en buitengebied), ondernemers (landbouw, recreatie, zorg, makelaars) en belangenorganisaties (bedrijven, wonen, winkels, natuur, horeca, landbouw en landgoederen).

De resultaten van de interviews vormen input voor de werkplaatsbijeenkomsten, die in maart worden georganiseerd. Dan nodigen we iedereen uit om de vraagstukken verder te verdiepen en aan te vullen. Dankzij de interviews kunnen we deze bijeenkomst gericht organiseren en makkelijker diepgang krijgen.

LOS Stadomland heeft in totaal ruim 180 vraagstukken opgehaald. Klik hier voor een overzicht van alle vraagstukken uit de interviews.

>> Lees verder